Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie
Grudzień 06 2023 10:57:37
Nawigacja
Strona Główna
Aktualności
Przetargi

O nas
Adresy, telefony
RODO
Historia
Godziny otwarcia
Statut
Regulamin
Filie biblioteczne
Biblioteki w Powiecie

Zbiory
Oddział dla Dorosłych
Oddział dla Dzieci

Nowości
Nowości

Artykuły
Galeria
Losowe Zdjcie


Harry Potter
Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek
Zegar & Kalendarz
Statut


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/470/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r.
STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie


Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz., 74, z późniejszymi zmianami).
4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578).
5. Ustawy z dn. 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, z dn. 13 lutego 2000 r.) wprowadzającej m. in. zmiany w zakresie finansowania instytucji kultury.
6. Porozumienia zawartego w dniu 9 sierpnia 2002 r. pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Choszczeńskiego.
7. Niniejszego Statutu.
§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest miasto Choszczno, a terenem jej działalności Gmina Choszczno, zwana w dalszej części Statutu „gminą” oraz Powiat Choszczeński w województwie zachodniopomorskim, zwany dalej „ powiatem” .
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/93 prowadzonego przez Burmistrza Choszczna, zwanego dalej Organizatorem.

§ 3.

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Choszczna a w sprawach powiatowych Starosta Powiatu Choszczeńskiego
2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega nadzorowi merytorycznemu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

§ 4

Biblioteka używa pieczęci zawierającej nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, adres, telefon i NIP Biblioteki oraz logo /zarys barbakanu i budynku biblioteki/

Rozdział II

Zakres działalności

§ 5


Biblioteka jest instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Choszczno. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną Gminy Choszczno oraz Powiatu Choszczeńskiego.
Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy i powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy i powiatu

§ 6

Do zakresu statutowej działalności biblioteki na rzecz gminy należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Choszczno,
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa,
5. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego i merytorycznego nad filiami bibliotecznymi i bibliotekami publicznymi z terenu powiatu
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
7. Organizowanie szkoleń, konferencji oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

Do zakresu statutowej działalności Biblioteki Powiatowej należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcących, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, opracowywanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
3. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej,
4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27, ust. 5.
§ 7

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Choszczno i Powiatu Choszczeńskiego.


Rozdział III

Organy zarządzające oraz sposób ich powoływania

§ 8


1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Choszczna po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece oraz Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
§ 9


1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń zawodowych.
2. Jednostki organizacyjne Biblioteki stanowią:
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, ul. Wolności 13
- MBP Filia Publiczna w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1,
- MBP Filia Publiczna w Kołkach
- MBP Filia Publiczno-Szkolna w Korytowie
- MBP Filia Publiczno-Szkolna w Sławęcinie
- MBP Filia Publiczno-Szkolna w Suliszewie

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 10


1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie ustawy o bibliotekach.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową kierując się zasadami efektywności w ich wykorzystaniu. Podstawą działalności finansowej Biblioteki jest jej plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej z budżetu powiatu, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.
3. Podstawą finansowania realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej są środki finansowe, określone w budżecie powiatu na dany rok kalendarzowy, na podstawie planu finansowego sporządzonego przez dyrektora Biblioteki.
4. Plan działalności biblioteki oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
5. Sprawozdanie z wykonanych środków finansowych przekazanych przez powiat przedstawia władzom powiatu.

§ 11


Biblioteka może prowadzić działalność promocyjną i popularyzatorskąw zakresie literatury, świadczyć usługi wydawnicze oraz prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności Biblioteki służy realizacji jej celów statutowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 12


Zmiany w Statucie Biblioteki dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.


Dodane przez kbolen dnia luty 01 2007 19:54:248045 Czytań - Drukuj
Kontakt
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wolności 13
73-200 Choszczno
tel.0957652239
mbp_choszczno@op.pl
Katalogi

MBP i Filia w Choszcznie
katalog online
Kartoteki

MBP i Filia w Choszcznie
kartoteka online
Ibuk Libra

Funkcje platformy IBUK Libra
Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN Libra
Osobista p�ka myIBUK
Dezyderatka
Zaproponuj książkę

2518156 Unikalnych wizyt